Analiza ekonomiczna

0
1310

Analiza ekonomiczna rozkłada określone zdarzenie gospodarcze na części składowe. Po rozłożeniu ustala wzajemne powiązania między częściami, a także między częściami, a całością. Analizę ekonomiczną obecnie dzielimy następująco:
a) ze względu na przedmiot analizy
– finansowa, która analizuje zdarzenia wyrażone wartościowo czyli przychody, koszty, wynik finansowy itp.
– techniczno – ekonomiczna analizuje zdarzenia wyrażone w jednostkach naturalnych np. wielkość zapasów, zatrudnienie, wielkość produkcji, zużycie materiałowe itp.
b) ze względu na zakres analizy
– kompleksowa obejmuje całość działalności przedsiębiorstwa
– odcinkowa w przeciwieństwie do analizy kompleksowej nie dotyczy całości, a jedynie wybranego zdarzenia gospodarczego np. analiza sprzedaży czy analiza wybranego produktu
c) ze względu na częstotliwość sporządzania
– okresowe wyznacza się przedziały czasowe czyli kwartalne, półroczne, roczne
– doraźne sporządzane w przypadku niepokojących zmian badającego zdarzenia gospodarcze
d) ze względu na zastosowaną metodę
– wskaźnikowa czyli taka, która posługuje się wybranymi wskaźnikami. Do tych wskaźników można zaliczyć:
*rentowność czyli inaczej zysk
* rotacji
* płynności
– przyczynowo – skutkowa składa się z trzech analiz/metod tj. analizy porównań czyli porównujemy coś do czegoś i wyciągamy wnioski, odchyleń oraz analizę kolejnych podstawień.
Oprócz wyżej wymienionego podziału analiza ekonomiczna spełnia również trzy podstawowe zadania czyli: zbieranie informacji, ocena i kontra. Pierwsze z zadań polega na gromadzeniu rzeczywistych danych o działalności określonego przedsiębiorstwa. Dane takie zazwyczaj prezentuje się w formie tabelarycznej, graficznej lub opisowej. Drugie zadanie czyli ocena to po prostu interpretacja wyników. Ostatnie zadanie czyli kontrola polega na porównaniu założeń planowanych z rzeczywistymi wynikami i w razie niezadawalających lub zadawalających wyników rozliczenia w sposób pozytywny lub negatywny osób odpowiedzialnych za obecny stan rzeczy.
Analiza ekonomiczna jest jedną z najważniejszych części w prowadzeniu działalności gospodarczej. Ważne jest, aby wiedzieć co obecnie dzieje się na rynku i szybko reagować na zmiany dostosowując swoją działalność do potrzeb. Analiza ważna jest również z innego powodu, a mianowicie z tego, że przedsiębiorstwo w wyniku takiej analizy może sprawdzić co zrobiło nie tak, jakie są jego mocne i słabe strony i nad czym trzeba jeszcze popracować.

www.metodynauczania.pl

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ